LOTUS พระราม 3

LOTUS พระราม 3
เลขที่ 172 ห้อง 1 – 7 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ Thailand