โรงพยาบาลรามาธิบดี
าคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนน พระรามหก แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Thailand