โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ห้องเลขที่ 209(ห้อง E) ชั้น 2 เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ไทย