เทอร์มินอล21 พระราม 3
เลขที่ 1020, 1037 ชั้น 1 อาคารเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอเเหลม กรุงเทพฯ 10120
Thailand