เซ็นทรัลเวิลด์
อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ Thailand