สาทร
อาคาร Life Center, Q House Lumphini ชั้น GF ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Thailand