ประกาศ

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ**

ที่  5/2565

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy policy)

_________________________________________________________________________________________________

 1. หลักการและเหตุผล

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การ

เข้าถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.. 2562 แล้วนั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น รวมถึงเพื่อสนุบสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล ตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. 2.1.เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งทำธุรกรรม ใช้บริการ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้า
 2. พนักงาน
 3. ผู้ถือหุ้น
 4. นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 5. คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
 6. บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 7. บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
 8. บุคคลที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการสำนักงาน อาคารหรือสถานที่ของบริษัท
 9. ครอบครัวพนักงาน ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันวินาศภัยที่บริษัทจัดทำให้
 10. 10.บุคคลที่ถูกอ้างอิง เช่น บุคคลที่ถูกอ้างอิงในการสมัครงาน การเสนอขายสินค้าและบริการกับบริษัท เป็นต้น
  1. 10.2.เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  2. 10.3.เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. 10.4.เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  4. 10.5.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ขอบเขตการใช้

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับคณะกรรมการกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท

สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท โดยใช้บังคับกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คำนิยาม

บริษัท หมายความว่า บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ**

บริษัทในเครือ หมายความว่า บริษัทจำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การควมคุมของบริษัท โดยมีลักษณะ      

                                                      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม (Sensitive Data) ในที่นี้หมายถึงเชื้อชาติศาสนา

พฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการ

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นว่าลูกค้าคู่ค้า

ผู้ใช้บริการและพนักงาน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง บริษัทหน่วยงาน พนักงานที่รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง คู่ค้า บุคคลหรือบริษัทภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้าง

บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดา

บุคคลผู้หย่อนความสามารถ               หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นคนไร้ความามารถหรือ

                                                              เสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่

(Data Protection Officer : DPO)            คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

                                                               บุคคล ..2562

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล        หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกกำหนดหรือได้รับมอบหมายตาม   

(Data Protection Coordinator : DPC)    นโยบายฉบับนี้

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำภายใต้วัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
 3. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ข้อมูลหรือช่องทางการติดต่อกับบริษัท
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา
 7. เพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัย การสถิติ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 8. เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 9. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 10. 4)เป็นการจำเป็นตามหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความสามารถ

   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจดำเนินการเองได้โดยลำพังตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ทำการแทนผู้เยาว์ด้วย เว้นแต่กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้การแทนผู้เยาว์เท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือจากผู้พิทักษ์หรือบุคคลผู้ทำการแทนเท่านั้น

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

   บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมโดยต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

5.4 การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

             การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะทำการเก็บรวบรวม หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้เปิดเผยหรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงยินยอมให้ไว้กับบริษัทและตามที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

 1. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นั้นต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและต้องดำเนินการจัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้

 1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

              บริษัทกำหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทนั้นถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                     7.1.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

                     7.1.2 กำหนดขอบเขตการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

                     7.1.3 จัดให้มีระบบตรวจสอบการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                     7.1.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

                     7.1.5 จัดทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ว่าจ้าง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด โดยผู้ประมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562

ประมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป้นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562

7.2 ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

      7.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.2.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

                    7.2.3 จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้

7.3 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

      7.3.1 จัดทำและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

                   7.3.2 ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแกผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัท

                    7.3.3 ตรวจตราการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.3.4 กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทให้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

                    7.3.5 รายงานการปฏิบัติหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

                    7.3.6 ประสานจัดการเรื่องร้องเรียนหรือการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการติดต่อหรือร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.3.7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัท

                    7.3.8 แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถทำได้

7.4 สำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ

                   7.4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                   7.4.2 ตรวจสอบ/จัดทำเอกสาร สัญญาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล

7.5 หน่วยงาน Risk Management

      7.5.1 ค้นหาและระบุความเสี่ยงในกิจกรรมหรือดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                   7.5.2 ประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหรือการดำเนินงาน

และระบุความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้

                   7.5.3 ติดตามให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานให้อยู่ในความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้

                   7.5.4 ทบทวนระดับความเสี่ยงของกิจกรรมหรือการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานทุกไตรมาส

                   7.5.5 จัดทำรายงานและมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

7.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายนอก

                   7.6.1 ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

      7.6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปี    

         7.6.3 จัดให้มีการสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปี

      7.6.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที

7.7 บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หน่วยงานระดับสำนักหรือเทียบเท่า

                    7.7.1 ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักในระดับสำนักหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานภายในสังกัดของตนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 และนโยบายฉบับนี้โดยเคร่งครัด โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator : DPO) รวมถึงแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทหรือหน่วยงานของตนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

          7.7.2 บริษัทย่อย หน่วยงานระดับสายงาน ระดับสำนักหรือเทียบเท่า สามารถออกข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้บังคับภายในหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติดังกล่าวนั้น ต้องเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 และต้องแจ้งให้กับสำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ ทราบ

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

8.1 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

8.2 ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้      

8.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายการละเมิดและข้อมูลรั่วไหล (Data Breach handling Policy) และตามที่กฎหมายกำหนด หากการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุการละเมิดพร้อมทั้งแนวทางการเยียวยาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อมาตราการรักษาความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ข้อมลูส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอรับสำเนา ขอถอนความยินยอม คัดค้าน การเก็บ การใช้การเปิดเผยขอให้ลบทำลายหรือพักการใช้  ขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ร้องเรียน  หรือขอให้โอนข้อมูลส่วน บุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการปฏิบัติหน้าทีเพื่อ สาธารณะประโยชน์หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562

 1. 10.การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส

กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ทีจะร้องเรียนหรือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตาม ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

นายกิติวุฒิ ปานต๊ะระษี  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Officer)

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ**

เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 3  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

Email Address:  [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 026550251 ​ต่อ 52

 1. 11.การฝึกอบรม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ ในการนี้ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) ต้องเข้าร่วมฝึกอบรม และกำหนดให้พนักงานในสังกัดของตนซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด

 1. บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลียนแปลงแก้ไข
 1. 13.การฝ่าฝืน

บริษัทจะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหากผู้ควบคุมข้อมมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลละเลยหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ดำเนินการ  หรือสั่งการ  หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน จนทำให้เกิดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดวัตถุประสงค์ การละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 กำหนด พนักงานผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทำผิด ดังกล่าวของพนักงานและ/หรือบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือบุคคลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณา ดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว (เพิ่มเติม)

สำหรับ SEE FAH Line

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ** (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับและมีความจำเป็นในการประมวลผล เพื่อการให้บริการแก่ท่าน มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการ SEE FAH Line และผู้ติดต่อเข้ามาทาง SEE FAH Delivery Call Center (02-800-8080) ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไข ความจำเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติด ต่อใช้บริการสั่งอาหาร และ/หรือสมัครเป็น SEE FAH Member (“ลูกค้า”) ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการ และแจ้งสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าแอด SEE FAH Line หรือโทรเข้ามาทาง SEE FAH Delivery Call Center (02-800-8080) และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อใช้บริการสั่งอาหาร (Food Delivery) การติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลอื่นๆ และ/หรือสมัครสมาชิกเป็น SEE FAH Member ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบางประเภท ที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งอาหาร การออกใบกำกับภาษี และ/หรือการสมัครรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิก SEE FAH Member เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้แก่ ลูกค้าในส่วนดังกล่าว

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของลูกค้า และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

1. สำหรับการใช้บริการสั่งอาหาร (SEE FAH Delivery):

1.1. ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ (ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลพิกัดที่อยู่ด้วย Location) เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล

1.2. ในกระบวนการให้บริการนี้ บริษัทจะสร้าง UserID ให้แก่ลูกค้าที่สั่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการให้บริการให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการแต่ละท่านตามคำสั่งซื้อที่ท่านตกลงดำเนินการ

1.3. ข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต หรือหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าต่างๆ ทั้งที่อาจได้รับโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของบริษัท หรือที่บริษัทอาจได้รับจากผู้ให้ บริการชำระเงินภายนอก

1.4. ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ท่านได้ดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึง Line User ID ชื่อ Display และรูปภาพใน Line รายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ยอดเงินที่ต้องชำระ เวลาที่ดำเนินการจัดส่ง

1.5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัทเพื่อการติดต่อสั่งอาหาร ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อ ความที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ (ซึ่งอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้) และอาจรวมถึงการบันทึกเสียงบทสนทนาการติดต่อผ่านทาง Call Center ของท่าน

2. สำหรับการสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็น SEE FAH Member:

2.1. ข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดของลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า และอาจรวมถึงข้อมูลตามบัตรสมาชิกปัจจุบันของลูกค้า

2.2. ข้อมูลสถานะสมาชิกของลูกค้าซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและแบ่งเป็นระดับ Friends Family และ Corporate

2.3. ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทอาจกำหนดให้แก่ SEE FAH Member แต่ละ Tier เพื่อการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ เช่น ข้อมูลการใช้สิทธิส่วนลดสมาชิก หรือข้อมูลการใช้สิทธิ พิเศษวันเกิด เป็นต้น

2.4. ข้อมูลการสะสมคะแนน (Points) และการใช้สิทธิในการแลกคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการด้วย SEE FAH Member ทั้งนี้ รายละเอียดการสะสมคะแนนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจกำหนด

2.5. ข้อมูลการสั่งซื้ออาหารและการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดของสมาชิกซึ่งอาจได้รับจาก (1) การสั่งอาหารแบบออนไลน์ ผ่าน SEE FAH Delivery และ (2) การสั่งอาหารที่หน้าร้าน SEE FAH และแสดง บัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ส่วนลด

2.6. ข้อมูลความสนใจในการสั่งอาหารและใช้บริการอื่นๆ ของลูกค้าที่บริษัทอาจประมวลผลได้จากประวัติการใช้บริการของบริษัททั้งหมด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลการรีวิวหรือการติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่อาจรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าอาจส่งเข้า มาเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือการชิงรางวัลที่บริษัทอาจจัดทำขึ้น

จุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อยืนยันความถูกต้องและรับประกันการจัดส่งอาหารตามคำสั่งและความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้แก่บริษัทในการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน SEE FAH Delivery จะถูกเก็บ รวบรวม และใช้เพื่อประโยชน์ในการรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการจัดส่งอาหารตามคำสั่งของลูกค้าตั้งแต่กระบวนการ (i) การรับคำสั่งซื้อ (ii) การพิจารณาเลือกร้านอาหารที่ใกล้เคียงเพื่อดำเนินการรับอาหารที่ร้านหรือจัดส่ง แล้วแต่กรณี (iii) การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงิน (iv) การส่งอาหารให้ถึงที่หมายตามที่ลูกค้าอาจกำหนด และอาจรวมถึง (v) การตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการจัดส่งอาหารให้สำเร็จตามคำสั่งของลูกค้า รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า และระยะเวลาในการขอใช้สิทธิคืนอาหารหรือเรียกชำระเงินคืน (Refund) ตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนด ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งสินค้า หากลูกค้าเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดดังกล่าวลง Address Book บริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์การสั่งอาหารครั้งถัดไปของลูกค้า

2. เพื่อรับประกันการใช้สิทธิประโยชน์สมาชิกของลูกค้า SEE FAH Member ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจกำหนด ด้วยกระบวนการวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

2.1. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนของสมาชิก เพื่อการยืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแจ้งการเป็นสมาชิกด้วยชื่อนามสกุล QR Card หรือเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท

2.2. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของสมาชิก SEE FAH Member Tier เพื่อการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมของสมาชิกตาม Tier โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บริษัทอาจประกาศกำหนด

2.3. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกเพื่อรับประกันการให้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด สิทธิประโยชน์วันเกิด สิทธิในการสะสมและแลกคะแนนสะสม (รวมถึงการพิจารณาคำนวณระยะเวลาการครบกำหนดอายุของคะแนนสะสม) การได้รับการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง SEE FAH Line หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ลูกค้าอาจแจ้งและกำหนดเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกให้สมาชิกทราบ (เช่น การได้รับ Coupon ต่างๆ)

2.4. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า SEE FAH Member เพื่อการประเมินพฤติกรรมการใช้บริการ ความสนใจในการสั่งอาหารหรือใช้บริการของลูกค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ SEE FAH Member แต่ละท่านให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าท่านนั้น (Personalized and Customized) ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร หรือโปรโมชั่นที่อาจเหมาะกับความสนใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อได้ โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสารและให้คำแนะนำผ่านช่องทาง SEE FAH Line หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ลูกค้าอาจแจ้งและกำหนด

3. บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า SEE FAH Member ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของลูกค้าแต่ละท่าน จนกว่าลูกค้าจะใช้สิทธิในการขอยกเลิกสมาชิก ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บริษัทอาจกำหนดตามเงื่อนไข

4. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายทางธุรกิจของบริษัทในการปรับปรุงการให้บริการ ข้อมูลการสั่งซื้ออาหารของลูกค้าทั้งหมดของ SEE FAH Delivery และ SEE FAH Member อาจได้รับการประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้าด้วยการปรับ ปรุงการให้บริการ การฝึกอบรมพนักงานหรือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ในลักษณะของ Lookalike ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยจะไม่ดำเนินการใดที่กระทบสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควรเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง บริษัทอาจมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากกระบวนการ SEE FAH Delivery และ SEE FAH Member เพื่อการ ต่อสู้หรือปกป้องสิทธิของบริษัทในกระบวนการที่อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้าแต่ละท่าน ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อเนื่องภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาความจำเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทต่อลูกค้า ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลบริษัทในกรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี เป็นต้น โดยเฉพาะส่วนของข้อมูลการชำระเงินของท่าน รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนของลูกค้าที่ใช้สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ โดยเฉพาะกรณีของลูกค้า SEE FAH Delivery บริษัทอาจพิจารณาใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ SEE FAH หรือผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆของบริษัท ที่ลูกค้าอาจสนใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งสำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าลูกค้าท่านนั้นจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ เว้นแต่ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้า

1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้แก่ท่านซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า และผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทรับประกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และต้องเป็นการเปิดเผยภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการลงนามระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ

2. หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานราชการให้ ต้องเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมายที่บริษัทอาจมี ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล: [email protected]    เบอร์ติดต่อ:090-907-0072

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (เพิ่มเติม)

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก  SEE FAH Member

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ** (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการแก่ผู้สมัครสมาชิก SEE FAH Member และ SEE FAH Line มีจุดประสงค์ในการแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก SEE FAH Member และการใช้บริการ SEE FAH Line และ SEE FAH Call Center ฉบับนี้ เพื่อให้ท่านในฐานะสมาชิก (“สมาชิก”) ทราบถึงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ขอบเขตการให้บริการ เงื่อนไข สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและสมาชิกที่ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้สมาชิกทราบ

ทั้งนี้ ระบบสมาชิก SEE FAH Member นี้เป็นระบบที่จะใช้ติดต่อสื่อสารได้ผ่าน Line โดยที่สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ทั้งที่หน้าร้าน และผ่านการสั่งอาหารด้วย SEE FAH Line

ขอบเขตการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้สิทธิสมาชิก SEE FAH Member โดยตรงตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น จะไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการภายนอก โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทอาจใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก เช่น ระบบของ Line Application เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการให้บริการสมาชิกของบริษัท แต่สมาชิกต้องทำความตกลงศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ดำเนินการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นต่างหาก

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้

เมื่อท่านสมัครสมาชิก SEE FAH Member กับทางบริษัท บริษัทจะถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่บริษัทประกาศนี้ทั้งหมด และตราบที่สมาชิกยังคงมีสถานะเป็นสมาชิก SEE FAH Member อยู่ บริษัทจะถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้และฉบับแก้ไขทั้งหมดเสมอ หากสมาชิกไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกดังกล่าวใช้บริการหรือสิทธิประโยชน์สมาชิกได้

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ในการสมัครสมาชิก ผู้สมัครสมาชิกต้องรับประกันว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสามารถตามกฎหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอายุมากกว่า 18 ปีหรือไม่อยู่ในสถานะผู้ไร้ความสามารถ) ที่จะสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิกฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติของสมาชิกดังกล่าว และหากบริษัทพบว่าสมาชิกท่านใดปราศจากคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการแก่สมาชิกรายดังกล่าว

กรณีของสมาชิกเดิมที่เป็นสมาชิกมาก่อนการสมัครสมาชิกผ่าน SEE FAH Line นั้น สมาชิกดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงบัตรสมาชิกที่เป็นบัตรพลาสติกพกพาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการ SEE FAH Member ผ่าน SEE FAH Line ได้ในทันที โดยจะได้รับการรักษาสถานะเป็นสมาชิกระดับ Family ในทันทีและสามารถใช้สิทธิในฐานะสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการใช้ข้อมูลในการสมัครและการใช้สิทธิของสมาชิก สมาชิกรับทราบว่าบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องรวบ รวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการให้บริการโดยบริษัทให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก

สิทธิพิเศษของสมาชิก SEE FAH Member ใช้ได้เฉพาะที่ร้านและบริการที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยสิทธิพิเศษของ สมาชิกนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและระดับการเป็นสมาชิก ซึ่งบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้สิทธิต่างๆ ของสมาชิกแต่ละรูปแบบ

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบตามแต่ละระยะเวลานั้น

สมาชิก SEE FAH Member ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Family และ Friend โดยอยู่ภายใต้รายละเอียด เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับแต่ละประเภทสมาชิก ดังที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

Family

Friend

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น

X

 

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น เมื่อซื้ออาหารเกิน 800 บาท

 

X

ส่วนลด 15% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นในเดือนเกิด

จำนวน 1 ครั้ง

X

 

เมนูพิเศษ สำหรับการใช้สิทธิวันเกิด เป็นของสมนาคุณ (สำหรับรายการที่บริษัทกำหนด)

X

 

ราคาพิเศษ สำหรับการสั่งอาหารด้วยสิทธิวันเกิด (สำหรับรายการที่บริษัทกำหนด)

 

X

การสะสมคะแนน 50 บาทเท่ากับ 1 คะแนนสะสม

X

X

การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกสินค้า หรือแลกเป็นคูปองเงินสด

X

X

การใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด

X

X

การได้รับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ผ่าน Line Notification

X

X

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิดังกล่าว สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง โดยบริษัทอาจสงวนสิทธิให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ปรากฎชื่อในระบบและบนบัตรสมาชิกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สมาชิกให้บัตรสมาชิกแก่บุคคลอื่นในการใช้สิทธิแทน อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบสิทธิแล้ว หากบริษัทบันทึกรายการการใช้สิทธิใดของสมาชิกดังกล่าวไปด้วยข้อมูลที่สมาชิกให้แก่บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมใดได้ถูกดำเนินการด้วยบัตรสมาชิกของสมาชิก สมาชิกต้องรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดที่บริษัทบันทึกจะมีผลผูกพันสมาชิก และสมาชิกตกลงรับผิดชอบทุกประการ

เงื่อนไขคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละระดับ

เมื่อสมาชิกท่านใดสมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัท สมาชิกดังกล่าวจะมีสถานะการเป็นสมาชิกระดับ “Friend” ก่อนในเบื้องต้นทั้งหมดโดยสมาชิกภาพนี้จะไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกนั้นๆ จะยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทในการแสดงเจตนาในการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทอาจประกาศกำหนด

สำหรับสมาชิกที่จะได้รับการปรับเป็นระดับสมาชิก “Family” ต้องอยู่เงื่อนไขการที่สมาชิกดังกล่าวต้องสะสมคะแนนให้ได้ 300 คะแนนภายใน 2 ปีปฏิทิน ทั้งนี้ นับเป็นจำนวนคะแนนสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากที่คะแนนดังกล่าวได้รับการสะสม

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการสะสมคะแนนและการใช้สิทธิคะแนนสะสม

สำหรับคะแนนที่สะสมระหว่างการใช้สั่งอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ทุกการสั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 50 บาท ไม่ว่าจะเป็นการสั่งผ่าน SEE FAH Line ผ่าน SEE FAH Call Center หรือผ่านหน้าร้านต่อบิล จะได้รับการสะสมคะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปัดเศษที่น้อยกว่า 50 บาทออกไป

2. คะแนนสะสมทั้งหมดจะหมดอายุภายใน 2 ปีปฏิทิน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกตัดและปรับเป็นศูนย์ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากที่คะแนนดังกล่าวได้รับการสะสม

3. สำหรับเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสมเป็นคูปองสินค้าหรือคูปองเงินสดต่างๆ บริษัทจะกำหนดแจ้งให้สมาชิกทราบสำหรับการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวเป็นรายครั้ง

4. สำหรับเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสมแทนเงินสดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกดังกล่าวต้องมีคะแนนสะสม 500 คะแนนเพื่อแลกเป็นเงินสดได้ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการใช้สิทธิแลกคะแนนดังกล่าวได้เพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

การใช้งาน SEE FAH Line / SEE FAH Member ผ่าน Line

1. สมาชิกจะสามารถใช้บริการและสิทธิสมาชิกได้ต่อเมื่อสมาชิกตกลงผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดขึ้นฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิเฉพาะตามแต่ละสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดเป็นสาระสำคัญที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่าสมาชิกรายใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการหรือสถานะการเป็นสมาชิกของสมาชิกรายดังกล่าวได้ในทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และสมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

2. กรณีการทำธุรกรรมต่างๆ โดยสมาชิกผ่าน SEE FAH Member / SEE FAH Line บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอยกเลิกการทำรายการที่สมาชิกดำเนินการและระบบได้บันทึกสำเร็จแล้ว โดยเฉพาะคำสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทได้กำหนด และการทำรายการดังกล่าวนั้นถือว่ามีผลผูกพันสมาชิกแล้ว

3. สมาชิกตกลงและยืนยันว่าสมาชิกจะใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่สมาชิกดำเนินการผิดข้อกำหนดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่สอดคล้องดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกความเป็นสมาชิกของสมาชิกดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อสมาชิก และไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ หากการดำเนินการละเมิดข้อห้ามของสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความรับผิดใดต่อบริษัท สมาชิกดัง กล่าวต้องรับผิดชอบ และรับผิดชดเชยให้แก่บริษัทอย่างเต็มรูปแบบสำหรับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้น

ข้อห้ามการใช้บริการ มีดังนี้

ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เลือกปฏิบัติ และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่น นอกจากการใช้บริการ หรือดำเนินการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า สมาชิกดังกล่าวเป็นสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น โดยเฉพาะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของแพลตฟอร์ม และ/หรือคัดลอกส่วนใดๆ ของแพลตฟอร์ม และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนเนื้อหาใดๆ ในแพลตฟอร์มให้แก่ บุคคลที่สาม

ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของแพลตฟอร์ม หรือของสมาชิกอื่นได้รับผลกระทบ

ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อ มูลดังกล่าวก่อน

ห้ามดำเนินการอื่นใดที่อาจเป็นผลกระทบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกอื่น

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบน SEE FAH Line / SEE FAH Member รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ และสาระอื่นที่ปรากฎใน SEE FAH Line / SEE FAH Member ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยสมาชิก

2. สำหรับทุกทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สมาชิกรับประกันและรับรองว่าจะต้องไม่ทำการและจะไม่จัดหาให้มีการที่บุคคลที่สามทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหา ประโยชน์ ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3. กรณีที่สมาชิกเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ เข้ามานำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม สมาชิกดังกล่าวมีหน้าที่โดยตรงในการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหา และรับประกันสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายเหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนอาจมีเหนือเนื้อหาที่มีการนำเสนอโดยสมาชิกดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ ในการตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากเกิดปัญหาการ ละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใด โดยสมาชิกรายใด บริษัทสามารถใช้สิทธิในการถอดหรือลบเนื้อหาที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว หรือระงับการใช้งานของสมาชิกดังกล่าวได้ในทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยที่สมาชิกนั้นไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆจากบริษัทได้

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต สมาชิกทั้งหมดตกลงและยอมรับว่า บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ลักษณะใดก็ตามที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และโดยเฉพาะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าลักษณะใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำกัดความรับผิดในส่วนของการให้บริการ SEE FAH Line / SEE FAH Member และการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยสมาชิกทั้งหมดต้องรับทราบ และยอมรับว่า การให้บริการนั้นเป็นการให้บริการตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทขอปฏิเสธไม่ให้การรับรองและ การรับประกัน รวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับ SEE FAH Line / SEE FAH Member และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้ (1) บริษัทไม่รับประกันว่า SEE FAH Line / SEE FAH Member และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่จะให้จากการเป็นสมาชิกของสมาชิกดักล่าวจะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิกในทุกประการ หรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมาย การใช้เฉพาะของแต่ละสมาชิกได้ทั้งหมด และ (2) บริษัทไม่รับประกันว่า การให้บริการของ SEE FAH Line / SEE FAH Member จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศจากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการดังกล่าวจะมีความปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา

2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการ ใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่สมาชิกใช้แพลตฟอร์มเพื่อการทำรายการไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. สมาชิกยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการติดต่อใดๆ จดหมาย และประกาศต่างๆ จากบริษัทไปส่งยังสมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ระบุไว้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่สมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าสมาชิกได้รับการติดต่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิมในขณะสมัครใช้แพลตฟอร์ม จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย

3. สมาชิกตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในการเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยสมาชิกตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์ม

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือ บางส่วนไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ติดต่อบริษัท

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ

ที่อยู่ 57 ซอยสุขุมวิท3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล: [email protected]   โทรศัพท์: 02-6550251-60  โทรศัพท์เคลื่อนที่:090-907-0072

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email: [email protected]  โทรศัพท์ 02-6550251-60 ต่อ 52

**บริษัทในเครือ ได้แก่

1.  บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าสยาม จำกัด             2. บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าเฉลิมโลก จำกัด

3.  บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด              4. บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าเสนา จำกัด

5.  บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด          6. บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด

7.  บริษัท  เบค บราเธอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด    8. บริษัท สีฟ้าฟู้ด จำกัด

9. บริษัท เปล่งอรุณ จำกัด                              10.บริษัท โอซากา โอโช(ไทยแลนด์) จำกัด

11. บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ โดยติดต่อที่ [email protected]

                                                                    

ประกาศ

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ**

ที่  5/2565

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy policy)

_________________________________________________________________________________________________

 1. หลักการและเหตุผล

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การ

เข้าถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.. 2562 แล้วนั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น รวมถึงเพื่อสนุบสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล ตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. 2.1.เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งทำธุรกรรม ใช้บริการ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้า
 2. พนักงาน
 3. ผู้ถือหุ้น
 4. นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 5. คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
 6. บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 7. บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
 8. บุคคลที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการสำนักงาน อาคารหรือสถานที่ของบริษัท
 9. ครอบครัวพนักงาน ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันวินาศภัยที่บริษัทจัดทำให้
 10. 10.บุคคลที่ถูกอ้างอิง เช่น บุคคลที่ถูกอ้างอิงในการสมัครงาน การเสนอขายสินค้าและบริการกับบริษัท เป็นต้น
  1. 10.2.เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  2. 10.3.เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. 10.4.เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
  4. 10.5.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ขอบเขตการใช้

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับคณะกรรมการกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท

สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท โดยใช้บังคับกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คำนิยาม

บริษัท หมายความว่า บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ**

บริษัทในเครือ หมายความว่า บริษัทจำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การควมคุมของบริษัท โดยมีลักษณะ      

                                                      เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม (Sensitive Data) ในที่นี้หมายถึงเชื้อชาติศาสนา

พฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการ

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นว่าลูกค้าคู่ค้า

ผู้ใช้บริการและพนักงาน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง บริษัทหน่วยงาน พนักงานที่รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง คู่ค้า บุคคลหรือบริษัทภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้าง

บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดา

บุคคลผู้หย่อนความสามารถ               หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นคนไร้ความามารถหรือ

                                                              เสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่

(Data Protection Officer : DPO)            คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

                                                               บุคคล ..2562

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล        หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกกำหนดหรือได้รับมอบหมายตาม   

(Data Protection Coordinator : DPC)    นโยบายฉบับนี้

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำภายใต้วัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
 3. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ข้อมูลหรือช่องทางการติดต่อกับบริษัท
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา
 7. เพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัย การสถิติ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 8. เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 9. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 10. 4)เป็นการจำเป็นตามหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความสามารถ

   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจดำเนินการเองได้โดยลำพังตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ทำการแทนผู้เยาว์ด้วย เว้นแต่กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้การแทนผู้เยาว์เท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือจากผู้พิทักษ์หรือบุคคลผู้ทำการแทนเท่านั้น

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

   บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมโดยต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

5.4 การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

             การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะทำการเก็บรวบรวม หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้เปิดเผยหรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงยินยอมให้ไว้กับบริษัทและตามที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

 1. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นั้นต้องถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและต้องดำเนินการจัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้

 1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

              บริษัทกำหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทนั้นถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                     7.1.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

                     7.1.2 กำหนดขอบเขตการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

                     7.1.3 จัดให้มีระบบตรวจสอบการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                     7.1.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

                     7.1.5 จัดทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ว่าจ้าง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด โดยผู้ประมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562

ประมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป้นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562

7.2 ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

      7.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.2.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

                    7.2.3 จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้

7.3 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

      7.3.1 จัดทำและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

                   7.3.2 ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแกผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัท

                    7.3.3 ตรวจตราการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.3.4 กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทให้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

                    7.3.5 รายงานการปฏิบัติหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

                    7.3.6 ประสานจัดการเรื่องร้องเรียนหรือการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการติดต่อหรือร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    7.3.7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัท

                    7.3.8 แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถทำได้

7.4 สำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ

                   7.4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                   7.4.2 ตรวจสอบ/จัดทำเอกสาร สัญญาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล

7.5 หน่วยงาน Risk Management

      7.5.1 ค้นหาและระบุความเสี่ยงในกิจกรรมหรือดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                   7.5.2 ประเมินความเสี่ยงโดยการกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหรือการดำเนินงาน

และระบุความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้

                   7.5.3 ติดตามให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานให้อยู่ในความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับได้

                   7.5.4 ทบทวนระดับความเสี่ยงของกิจกรรมหรือการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานทุกไตรมาส

                   7.5.5 จัดทำรายงานและมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

7.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายนอก

                   7.6.1 ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

      7.6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปี    

         7.6.3 จัดให้มีการสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลโดยผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปี

      7.6.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที

7.7 บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หน่วยงานระดับสำนักหรือเทียบเท่า

                    7.7.1 ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักในระดับสำนักหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานภายในสังกัดของตนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 และนโยบายฉบับนี้โดยเคร่งครัด โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator : DPO) รวมถึงแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทหรือหน่วยงานของตนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

          7.7.2 บริษัทย่อย หน่วยงานระดับสายงาน ระดับสำนักหรือเทียบเท่า สามารถออกข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้บังคับภายในหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติดังกล่าวนั้น ต้องเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 และต้องแจ้งให้กับสำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ ทราบ

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

8.1 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

8.2 ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้      

8.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายการละเมิดและข้อมูลรั่วไหล (Data Breach handling Policy) และตามที่กฎหมายกำหนด หากการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุการละเมิดพร้อมทั้งแนวทางการเยียวยาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อมาตราการรักษาความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ข้อมลูส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอรับสำเนา ขอถอนความยินยอม คัดค้าน การเก็บ การใช้การเปิดเผยขอให้ลบทำลายหรือพักการใช้  ขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ร้องเรียน  หรือขอให้โอนข้อมูลส่วน บุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการปฏิบัติหน้าทีเพื่อ สาธารณะประโยชน์หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562

 1. 10.การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส

กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ทีจะร้องเรียนหรือใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตาม ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

นายกิติวุฒิ ปานต๊ะระษี  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Officer)

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ**

เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 3  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

Email Address:  [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 026550251 ​ต่อ 52

 1. 11.การฝึกอบรม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ ในการนี้ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) ต้องเข้าร่วมฝึกอบรม และกำหนดให้พนักงานในสังกัดของตนซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด

 1. บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลียนแปลงแก้ไข
 1. 13.การฝ่าฝืน

บริษัทจะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหากผู้ควบคุมข้อมมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลละเลยหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ดำเนินการ  หรือสั่งการ  หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน จนทำให้เกิดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดวัตถุประสงค์ การละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 กำหนด พนักงานผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทำผิด ดังกล่าวของพนักงานและ/หรือบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือบุคคลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณา ดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว (เพิ่มเติม)

สำหรับ SEE FAH Line

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ** (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับและมีความจำเป็นในการประมวลผล เพื่อการให้บริการแก่ท่าน มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการ SEE FAH Line และผู้ติดต่อเข้ามาทาง SEE FAH Delivery Call Center (02-800-8080) ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไข ความจำเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติด ต่อใช้บริการสั่งอาหาร และ/หรือสมัครเป็น SEE FAH Member (“ลูกค้า”) ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการ และแจ้งสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าทราบ

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าแอด SEE FAH Line หรือโทรเข้ามาทาง SEE FAH Delivery Call Center (02-800-8080) และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อใช้บริการสั่งอาหาร (Food Delivery) การติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลอื่นๆ และ/หรือสมัครสมาชิกเป็น SEE FAH Member ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบางประเภท ที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งอาหาร การออกใบกำกับภาษี และ/หรือการสมัครรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิก SEE FAH Member เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้แก่ ลูกค้าในส่วนดังกล่าว

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของลูกค้า และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

1. สำหรับการใช้บริการสั่งอาหาร (SEE FAH Delivery):

1.1. ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ (ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลพิกัดที่อยู่ด้วย Location) เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล

1.2. ในกระบวนการให้บริการนี้ บริษัทจะสร้าง UserID ให้แก่ลูกค้าที่สั่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการให้บริการให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการแต่ละท่านตามคำสั่งซื้อที่ท่านตกลงดำเนินการ

1.3. ข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต หรือหลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าต่างๆ ทั้งที่อาจได้รับโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของบริษัท หรือที่บริษัทอาจได้รับจากผู้ให้ บริการชำระเงินภายนอก

1.4. ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ท่านได้ดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึง Line User ID ชื่อ Display และรูปภาพใน Line รายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ยอดเงินที่ต้องชำระ เวลาที่ดำเนินการจัดส่ง

1.5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัทเพื่อการติดต่อสั่งอาหาร ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อ ความที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ (ซึ่งอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้) และอาจรวมถึงการบันทึกเสียงบทสนทนาการติดต่อผ่านทาง Call Center ของท่าน

2. สำหรับการสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็น SEE FAH Member:

2.1. ข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดของลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า และอาจรวมถึงข้อมูลตามบัตรสมาชิกปัจจุบันของลูกค้า

2.2. ข้อมูลสถานะสมาชิกของลูกค้าซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและแบ่งเป็นระดับ Friends Family และ Corporate

2.3. ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทอาจกำหนดให้แก่ SEE FAH Member แต่ละ Tier เพื่อการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ เช่น ข้อมูลการใช้สิทธิส่วนลดสมาชิก หรือข้อมูลการใช้สิทธิ พิเศษวันเกิด เป็นต้น

2.4. ข้อมูลการสะสมคะแนน (Points) และการใช้สิทธิในการแลกคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการด้วย SEE FAH Member ทั้งนี้ รายละเอียดการสะสมคะแนนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจกำหนด

2.5. ข้อมูลการสั่งซื้ออาหารและการใช้บริการอื่นๆ ทั้งหมดของสมาชิกซึ่งอาจได้รับจาก (1) การสั่งอาหารแบบออนไลน์ ผ่าน SEE FAH Delivery และ (2) การสั่งอาหารที่หน้าร้าน SEE FAH และแสดง บัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ส่วนลด

2.6. ข้อมูลความสนใจในการสั่งอาหารและใช้บริการอื่นๆ ของลูกค้าที่บริษัทอาจประมวลผลได้จากประวัติการใช้บริการของบริษัททั้งหมด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลการรีวิวหรือการติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่อาจรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าอาจส่งเข้า มาเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือการชิงรางวัลที่บริษัทอาจจัดทำขึ้น

จุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อยืนยันความถูกต้องและรับประกันการจัดส่งอาหารตามคำสั่งและความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้แก่บริษัทในการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน SEE FAH Delivery จะถูกเก็บ รวบรวม และใช้เพื่อประโยชน์ในการรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการจัดส่งอาหารตามคำสั่งของลูกค้าตั้งแต่กระบวนการ (i) การรับคำสั่งซื้อ (ii) การพิจารณาเลือกร้านอาหารที่ใกล้เคียงเพื่อดำเนินการรับอาหารที่ร้านหรือจัดส่ง แล้วแต่กรณี (iii) การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงิน (iv) การส่งอาหารให้ถึงที่หมายตามที่ลูกค้าอาจกำหนด และอาจรวมถึง (v) การตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการจัดส่งอาหารให้สำเร็จตามคำสั่งของลูกค้า รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า และระยะเวลาในการขอใช้สิทธิคืนอาหารหรือเรียกชำระเงินคืน (Refund) ตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนด ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งสินค้า หากลูกค้าเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดดังกล่าวลง Address Book บริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวของลูกค้าไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์การสั่งอาหารครั้งถัดไปของลูกค้า

2. เพื่อรับประกันการใช้สิทธิประโยชน์สมาชิกของลูกค้า SEE FAH Member ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจกำหนด ด้วยกระบวนการวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

2.1. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนของสมาชิก เพื่อการยืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแจ้งการเป็นสมาชิกด้วยชื่อนามสกุล QR Card หรือเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท

2.2. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของสมาชิก SEE FAH Member Tier เพื่อการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมของสมาชิกตาม Tier โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บริษัทอาจประกาศกำหนด

2.3. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกเพื่อรับประกันการให้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด สิทธิประโยชน์วันเกิด สิทธิในการสะสมและแลกคะแนนสะสม (รวมถึงการพิจารณาคำนวณระยะเวลาการครบกำหนดอายุของคะแนนสะสม) การได้รับการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง SEE FAH Line หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ลูกค้าอาจแจ้งและกำหนดเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกให้สมาชิกทราบ (เช่น การได้รับ Coupon ต่างๆ)

2.4. บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า SEE FAH Member เพื่อการประเมินพฤติกรรมการใช้บริการ ความสนใจในการสั่งอาหารหรือใช้บริการของลูกค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ SEE FAH Member แต่ละท่านให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าท่านนั้น (Personalized and Customized) ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร หรือโปรโมชั่นที่อาจเหมาะกับความสนใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกซื้อได้ โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสารและให้คำแนะนำผ่านช่องทาง SEE FAH Line หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ลูกค้าอาจแจ้งและกำหนด

3. บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า SEE FAH Member ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของลูกค้าแต่ละท่าน จนกว่าลูกค้าจะใช้สิทธิในการขอยกเลิกสมาชิก ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บริษัทอาจกำหนดตามเงื่อนไข

4. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายทางธุรกิจของบริษัทในการปรับปรุงการให้บริการ ข้อมูลการสั่งซื้ออาหารของลูกค้าทั้งหมดของ SEE FAH Delivery และ SEE FAH Member อาจได้รับการประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้าด้วยการปรับ ปรุงการให้บริการ การฝึกอบรมพนักงานหรือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ในลักษณะของ Lookalike ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยจะไม่ดำเนินการใดที่กระทบสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควรเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง บริษัทอาจมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากกระบวนการ SEE FAH Delivery และ SEE FAH Member เพื่อการ ต่อสู้หรือปกป้องสิทธิของบริษัทในกระบวนการที่อาจเกิดข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้าแต่ละท่าน ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อเนื่องภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาความจำเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทต่อลูกค้า ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลบริษัทในกรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี เป็นต้น โดยเฉพาะส่วนของข้อมูลการชำระเงินของท่าน รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนของลูกค้าที่ใช้สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ โดยเฉพาะกรณีของลูกค้า SEE FAH Delivery บริษัทอาจพิจารณาใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ SEE FAH หรือผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆของบริษัท ที่ลูกค้าอาจสนใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งสำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าลูกค้าท่านนั้นจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ เว้นแต่ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้า

1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้แก่ท่านซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า และผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทรับประกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และต้องเป็นการเปิดเผยภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการลงนามระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ

2. หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานราชการให้ ต้องเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมายที่บริษัทอาจมี ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล: [email protected]    เบอร์ติดต่อ:090-907-0072

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (เพิ่มเติม)

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก  SEE FAH Member

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ** (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการแก่ผู้สมัครสมาชิก SEE FAH Member และ SEE FAH Line มีจุดประสงค์ในการแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก SEE FAH Member และการใช้บริการ SEE FAH Line และ SEE FAH Call Center ฉบับนี้ เพื่อให้ท่านในฐานะสมาชิก (“สมาชิก”) ทราบถึงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ขอบเขตการให้บริการ เงื่อนไข สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและสมาชิกที่ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้สมาชิกทราบ

ทั้งนี้ ระบบสมาชิก SEE FAH Member นี้เป็นระบบที่จะใช้ติดต่อสื่อสารได้ผ่าน Line โดยที่สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ทั้งที่หน้าร้าน และผ่านการสั่งอาหารด้วย SEE FAH Line

ขอบเขตการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้สิทธิสมาชิก SEE FAH Member โดยตรงตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น จะไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการภายนอก โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทอาจใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก เช่น ระบบของ Line Application เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการให้บริการสมาชิกของบริษัท แต่สมาชิกต้องทำความตกลงศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ดำเนินการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นต่างหาก

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้

เมื่อท่านสมัครสมาชิก SEE FAH Member กับทางบริษัท บริษัทจะถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่บริษัทประกาศนี้ทั้งหมด และตราบที่สมาชิกยังคงมีสถานะเป็นสมาชิก SEE FAH Member อยู่ บริษัทจะถือว่าสมาชิกยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้และฉบับแก้ไขทั้งหมดเสมอ หากสมาชิกไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้สมาชิกดังกล่าวใช้บริการหรือสิทธิประโยชน์สมาชิกได้

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ในการสมัครสมาชิก ผู้สมัครสมาชิกต้องรับประกันว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสามารถตามกฎหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอายุมากกว่า 18 ปีหรือไม่อยู่ในสถานะผู้ไร้ความสามารถ) ที่จะสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิกฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติของสมาชิกดังกล่าว และหากบริษัทพบว่าสมาชิกท่านใดปราศจากคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการแก่สมาชิกรายดังกล่าว

กรณีของสมาชิกเดิมที่เป็นสมาชิกมาก่อนการสมัครสมาชิกผ่าน SEE FAH Line นั้น สมาชิกดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงบัตรสมาชิกที่เป็นบัตรพลาสติกพกพาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการ SEE FAH Member ผ่าน SEE FAH Line ได้ในทันที โดยจะได้รับการรักษาสถานะเป็นสมาชิกระดับ Family ในทันทีและสามารถใช้สิทธิในฐานะสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการใช้ข้อมูลในการสมัครและการใช้สิทธิของสมาชิก สมาชิกรับทราบว่าบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องรวบ รวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการให้บริการโดยบริษัทให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก

สิทธิพิเศษของสมาชิก SEE FAH Member ใช้ได้เฉพาะที่ร้านและบริการที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยสิทธิพิเศษของ สมาชิกนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและระดับการเป็นสมาชิก ซึ่งบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้สิทธิต่างๆ ของสมาชิกแต่ละรูปแบบ

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบตามแต่ละระยะเวลานั้น

สมาชิก SEE FAH Member ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Family และ Friend โดยอยู่ภายใต้รายละเอียด เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับแต่ละประเภทสมาชิก ดังที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

Family

Friend

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น

X

 

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น เมื่อซื้ออาหารเกิน 800 บาท

 

X

ส่วนลด 15% สำหรับอาหารราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นในเดือนเกิด

จำนวน 1 ครั้ง

X

 

เมนูพิเศษ สำหรับการใช้สิทธิวันเกิด เป็นของสมนาคุณ (สำหรับรายการที่บริษัทกำหนด)

X

 

ราคาพิเศษ สำหรับการสั่งอาหารด้วยสิทธิวันเกิด (สำหรับรายการที่บริษัทกำหนด)

 

X

การสะสมคะแนน 50 บาทเท่ากับ 1 คะแนนสะสม

X

X

การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกสินค้า หรือแลกเป็นคูปองเงินสด

X

X

การใช้คะแนนสะสมแทนเงินสด

X

X

การได้รับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ผ่าน Line Notification

X

X

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิดังกล่าว สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง โดยบริษัทอาจสงวนสิทธิให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ปรากฎชื่อในระบบและบนบัตรสมาชิกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สมาชิกให้บัตรสมาชิกแก่บุคคลอื่นในการใช้สิทธิแทน อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการตรวจสอบสิทธิแล้ว หากบริษัทบันทึกรายการการใช้สิทธิใดของสมาชิกดังกล่าวไปด้วยข้อมูลที่สมาชิกให้แก่บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมใดได้ถูกดำเนินการด้วยบัตรสมาชิกของสมาชิก สมาชิกต้องรับทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดที่บริษัทบันทึกจะมีผลผูกพันสมาชิก และสมาชิกตกลงรับผิดชอบทุกประการ

เงื่อนไขคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละระดับ

เมื่อสมาชิกท่านใดสมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัท สมาชิกดังกล่าวจะมีสถานะการเป็นสมาชิกระดับ “Friend” ก่อนในเบื้องต้นทั้งหมดโดยสมาชิกภาพนี้จะไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกนั้นๆ จะยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทในการแสดงเจตนาในการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทอาจประกาศกำหนด

สำหรับสมาชิกที่จะได้รับการปรับเป็นระดับสมาชิก “Family” ต้องอยู่เงื่อนไขการที่สมาชิกดังกล่าวต้องสะสมคะแนนให้ได้ 300 คะแนนภายใน 2 ปีปฏิทิน ทั้งนี้ นับเป็นจำนวนคะแนนสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากที่คะแนนดังกล่าวได้รับการสะสม

เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการสะสมคะแนนและการใช้สิทธิคะแนนสะสม

สำหรับคะแนนที่สะสมระหว่างการใช้สั่งอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ทุกการสั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 50 บาท ไม่ว่าจะเป็นการสั่งผ่าน SEE FAH Line ผ่าน SEE FAH Call Center หรือผ่านหน้าร้านต่อบิล จะได้รับการสะสมคะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปัดเศษที่น้อยกว่า 50 บาทออกไป

2. คะแนนสะสมทั้งหมดจะหมดอายุภายใน 2 ปีปฏิทิน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกตัดและปรับเป็นศูนย์ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากที่คะแนนดังกล่าวได้รับการสะสม

3. สำหรับเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสมเป็นคูปองสินค้าหรือคูปองเงินสดต่างๆ บริษัทจะกำหนดแจ้งให้สมาชิกทราบสำหรับการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวเป็นรายครั้ง

4. สำหรับเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสมแทนเงินสดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกดังกล่าวต้องมีคะแนนสะสม 500 คะแนนเพื่อแลกเป็นเงินสดได้ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการใช้สิทธิแลกคะแนนดังกล่าวได้เพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

การใช้งาน SEE FAH Line / SEE FAH Member ผ่าน Line

1. สมาชิกจะสามารถใช้บริการและสิทธิสมาชิกได้ต่อเมื่อสมาชิกตกลงผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดขึ้นฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิเฉพาะตามแต่ละสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดเป็นสาระสำคัญที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่าสมาชิกรายใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการหรือสถานะการเป็นสมาชิกของสมาชิกรายดังกล่าวได้ในทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และสมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

2. กรณีการทำธุรกรรมต่างๆ โดยสมาชิกผ่าน SEE FAH Member / SEE FAH Line บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอยกเลิกการทำรายการที่สมาชิกดำเนินการและระบบได้บันทึกสำเร็จแล้ว โดยเฉพาะคำสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทได้กำหนด และการทำรายการดังกล่าวนั้นถือว่ามีผลผูกพันสมาชิกแล้ว

3. สมาชิกตกลงและยืนยันว่าสมาชิกจะใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

ทั้งนี้ หากบริษัทตรวจสอบพบกรณีที่สมาชิกดำเนินการผิดข้อกำหนดข้อห้ามที่ระบุไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่สอดคล้องดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกความเป็นสมาชิกของสมาชิกดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อสมาชิก และไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ หากการดำเนินการละเมิดข้อห้ามของสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความรับผิดใดต่อบริษัท สมาชิกดัง กล่าวต้องรับผิดชอบ และรับผิดชดเชยให้แก่บริษัทอย่างเต็มรูปแบบสำหรับทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้น

ข้อห้ามการใช้บริการ มีดังนี้

ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เลือกปฏิบัติ และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่น นอกจากการใช้บริการ หรือดำเนินการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า สมาชิกดังกล่าวเป็นสมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น โดยเฉพาะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของแพลตฟอร์ม และ/หรือคัดลอกส่วนใดๆ ของแพลตฟอร์ม และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนเนื้อหาใดๆ ในแพลตฟอร์มให้แก่ บุคคลที่สาม

ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของแพลตฟอร์ม หรือของสมาชิกอื่นได้รับผลกระทบ

ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อ มูลดังกล่าวก่อน

ห้ามดำเนินการอื่นใดที่อาจเป็นผลกระทบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกอื่น

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบน SEE FAH Line / SEE FAH Member รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ และสาระอื่นที่ปรากฎใน SEE FAH Line / SEE FAH Member ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยสมาชิก

2. สำหรับทุกทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สมาชิกรับประกันและรับรองว่าจะต้องไม่ทำการและจะไม่จัดหาให้มีการที่บุคคลที่สามทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหา ประโยชน์ ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3. กรณีที่สมาชิกเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ เข้ามานำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม สมาชิกดังกล่าวมีหน้าที่โดยตรงในการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหา และรับประกันสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายเหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนอาจมีเหนือเนื้อหาที่มีการนำเสนอโดยสมาชิกดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ ในการตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากเกิดปัญหาการ ละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใด โดยสมาชิกรายใด บริษัทสามารถใช้สิทธิในการถอดหรือลบเนื้อหาที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว หรือระงับการใช้งานของสมาชิกดังกล่าวได้ในทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยที่สมาชิกนั้นไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆจากบริษัทได้

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต สมาชิกทั้งหมดตกลงและยอมรับว่า บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ลักษณะใดก็ตามที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และโดยเฉพาะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าลักษณะใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำกัดความรับผิดในส่วนของการให้บริการ SEE FAH Line / SEE FAH Member และการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยสมาชิกทั้งหมดต้องรับทราบ และยอมรับว่า การให้บริการนั้นเป็นการให้บริการตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทขอปฏิเสธไม่ให้การรับรองและ การรับประกัน รวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับ SEE FAH Line / SEE FAH Member และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้ (1) บริษัทไม่รับประกันว่า SEE FAH Line / SEE FAH Member และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่จะให้จากการเป็นสมาชิกของสมาชิกดักล่าวจะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิกในทุกประการ หรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมาย การใช้เฉพาะของแต่ละสมาชิกได้ทั้งหมด และ (2) บริษัทไม่รับประกันว่า การให้บริการของ SEE FAH Line / SEE FAH Member จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศจากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงบริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการดังกล่าวจะมีความปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา

2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการ ใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่สมาชิกใช้แพลตฟอร์มเพื่อการทำรายการไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. สมาชิกยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการติดต่อใดๆ จดหมาย และประกาศต่างๆ จากบริษัทไปส่งยังสมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ระบุไว้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่สมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าสมาชิกได้รับการติดต่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิมในขณะสมัครใช้แพลตฟอร์ม จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย

3. สมาชิกตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในการเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยสมาชิกตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์ม

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือ บางส่วนไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ติดต่อบริษัท

บริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ

ที่อยู่ 57 ซอยสุขุมวิท3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล: [email protected]   โทรศัพท์: 02-6550251-60  โทรศัพท์เคลื่อนที่:090-907-0072

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email: [email protected]  โทรศัพท์ 02-6550251-60 ต่อ 52

**บริษัทในเครือ ได้แก่

1.บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าสยาม จำกัด

2. บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าเฉลิมโลก จำกัด

3.บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าธนิยะ จำกัด

4.บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าเสนา จำกัด

5.บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด

6.บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด

7.บริษัท เบค บราเธอร์สประเทศไทยจำกัด

8.บริษัท สีฟ้าฟู้ด จำกัด

9.บริษัท เปล่งอรุณ จำกัด

10.บริษัท โอซากา โอโชไทยแลนด์จำกัด

11.บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัท สีฟ้ากรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ โดยติดต่อที่ [email protected]